http://horice.safarikovi.org/  
 

Zkratky a vysvětlivky

AASF - Advanced Air Striking Force (Pomocná letecká armáda).
ACDC - Air Crew Despatch Centre, soustřeďovací středisko pro absolventy pilotního kurzu před odesláním k dalšímu výcviku do zámoří.
ACRC - Air Crew Receiving Centre , přijímací a rozřazovací středisko.
ADGB - Air Defence of the Great Britain (Vzdušná obrana Velké Británie). Jedno z velitelství RAF, bývalé Fighter Command, přejmenované na ADGB dne 15. listopadu 1943. Dne 14. října 1944 Fighter Command obdrželo zpět svůj původní název.
AEAF - Allied Expeditionary Air Force (Spojenecké expediční letectvo).
AFC - Air Force Cross (Kříž letectva), vysoké britské vyznamenání udělované důstojníkům RAF za leteckou činnost mimo bojové akce - např. letecká doprava, výcvik, zalétávání apod.
AG - Air Gunner (letecký střelec).
ACH/GD - Aircrafthand/General Duties (příslušník pozemního družstva pro všeobecné služby).
AI - Airborne Interception (palubní radiolokátor).
Airfield - polní letiště, organizační jednotka RAF v době invaze.
Air Crew Europe Star - (Hvězda evropských leteckých osádek). Britské kampaňové vyznamenání udělované stíhačům i bombardérům operujícím nad Evropou nejméně dva měsíce v období od 3.9.1939 do 4.6.1944.
Antropoid - paraskupina ve složení rt. Jan Kubiš a rt. Jozef Gabčík, která byla vysazena 29. prosince 1941 v 02.24 h na území Protektorátu Čechy a Morava. Ukolem této skupiny byl atentát na Reinharda Heydricha.
l'Armée de l'Air - Francouzské armádní letectvo.
ATA - Air Transport Auxiliary (Pomocná letecká doprava).
ATF - Advanced Training Flight (pokračovací výcviková letka).
B - Bomber (bombardovací).
BA - Base Aerienne , letiště (francouzské).
bar - označení přidávané pokud letec obdržel jedno vyznamenání dvakrát či výcekrát. Za skratku vyznamenání se přidávalo "&bar", např. DFC & bar.
BEF - British Expeditionary Force (Britský expediční sbor).
Bomber Command - (velitelství bombardovacího letectva)
CAI - Corpo Aereo Italiano (Italský letecký sbor). Expediční sbor vyslaný v říjnu 1940 do belgie, aby se podílel na útocích proti Velké Británii. V lednu 1941 byl stažen zpět do Itálie.
CB - Knight Companion of the Order of the Bath (rytíř Lázeňského řádu).
CBE - Commander of the Order of the British Empire (komtur Řádu britského impéria).
CHL - Chain Home Low, pozemní radiolokátor určený ke sledování nízkoletících cílů
CIC - Centre d'Instruction de Chasse (Výcvikové středisko stíhačů)
CIG - Czechoslovak Inspectorate General (Inspektorát Československého letectva)
Circus - název operace nad nepřátelským územím provedené velkým počtem stíhačů chránících menší skupinu bombardérů. Cílem bylo vylákat do boje nepřátelské stíhačky a svést s nimi boj.
Coastal Command - (Velitelství pobřežního letectva)
COTF - Czechoslovak Operational Training Flight (československá operační výcviková letka)
(C)OTU - (Coastal)Operational Training Unit (operačně výcviková jednotka pobřežního letectva).
Croix de Guerre - Francouzský válečný kříž.
Československé depo - .
Defence Medal - (Medaile za obranu). Britské kampaňové vyznamenání udělované za službu v ozbrojených složkách v období od 3.9.1939 do 8.5.1945.
DF - Delivery Flight, letka pro přelétávání letounů.
DFC - Distinguished Flying Cross (Záslužný letecký kříž), vysoké britské letecké vyznamenání pro důstojníky
DFM - Distinguished Flying Medal (Záslužná letecká medaile), vysoké britské letecké vyznamenání, obdoba DFC pro poddůstojníky.
DSO - Distinguished Service Order (Řád za vynikající službu), vysoké britské vojenské vyznamenání, udělované zpravidla důstojníkům - velitelům jednotek.
Dulag Luft - Durchgangslager der Luftwaffe (průchozí zajatecký tábor německého letectva).
ECFS - Empire Central Flying School (Imperiální ústřední letecká škola).
EFTS - Elementary Flying Training School (Elementární letecká pilotní škola).
ELD - Escadrille Légere de Défense (lehká stíhací letka).
ERC - Escadrille Regionalle de Chasse (místní stíhací letka)
Escadrille - letka (Francouzského letectva)
F - Fighter (stíhací). Operační určení letounu.
FAA - Fleet Air Arm (Letectvo námořnictva).
FB - Fighter-Bomber (stíhací-bombardovací). Operační určení letounu.
Fighter Command - (Velitelství stíhacího letectva)
FIS(E) - Flying Instructors School (Elementary) (elementární škola leteckých instruktorů).
Fitter I - letecký mechanik.
Fitter II E - letecký mechanik - strojař.
flak-ship - protiletadlová loď.
Flight - letka
F/Mech E - Flight Mechanic E (letištní mechanik - motorář).
FPP - Ferry Pilots Pool (oddíl pro přelétávání letounů).
France& Germany Star - (Hvězda za Francii a Německo). Britské kampaňové vyznamenání udělované za bojovou činnost nad územím Francie, Belgie, Nizozemí a Německa v období od 6.6.1944 do 8.5.1945.
Fuller - britská akce proti německému loďstvu, pokoušejícímu se o průnik kanálem La Manche (únor 1942).
GB - Groupe de Bombardement (bombardovací skupina)
GC - Groupe de Chasse (stíhací skupina)
GCI - Ground Controlled Interception, pozemní řídící centrum disponující pozemním radiolokátorem, s jehož pomocí navádělo noční stíhacě na cíl
GD - General Duties (všeobecná služba).
Gestapo - Geheimestaatspolizei (Tajná státní policie). Za války se stala Úřadem IV nacistické bezpečnostně-policejní centrály Říšského hlavního bezpečnostního úřadu.
Group - skupina (britská)
HCU - Heavy Conversion Unit (přeškolovací jednotka pro osádky těžkých bombardérů).
HQ - Headquarters (velitelství).
IČL - Inspektorat československého letectva
ITW - Initial Training Wing (začáteční výcvikové středislo - křídlo).
JG - Jagdgeschwader (stíhací eskadra)
KCB - Knight Commander of the Order of the Bath (rytíř-komtur Lázeňského řádu). Takto vyznamenaným občanům Velké Británie nebo nekterého z britských dominií - nikoliv cizincům - přísluší jmenování do šlechtického stavu a oslovení Sir.
KG - Kampfgeschwader (bojová, v tomto smyslu spíše bombardovací eskadra)
KIA - Killed In Action - zabit v boji.
KIFA - Killed In A Flying Acident - zabit při letecké nehodě.
Légion d'Honneur - Řád čestné legie. Nejvyšší francouzské vyznamenání. Mělo šest stupňů - Chevalier (Rytíř), Officier (Důstojník), Commandeur (Komandér), Grandofficier (Velkodůstojník) a Grand Croix (Velkokříž).
LF - Low-Altitude Fighter (hloubkový stíhací). Operační určení letounu.
LG - Lehrgeschwader (instrukční eskadra)
L/O - Liaison Officier (styčný důstojník).
Luftwaffe - Německé vojenské letectvo.
MC - Military Cross (Vojenský kříž). Vysoké britské vyznamenání pro důstojníky pozemního vojska.
Mk - Mark (značka, verze).
MLL - Masarykova letecká liga.
MNO - Ministerstvo národní obrany.
Navigator B - Navigator-Bomber (navigátor bombardéru).
Night Intruder - taktika, při niž pilot v noci hlídkoval poblíž nepřátelských leteckých základen a snažil se zničit přistávající nebo startující letouny.
NT - Náhradní těleso.
O - Observer (pozorovatel).
Oflag - Offizierslager (zajatecký tábor pro důstojníky).
OPS - .
OTF - Operational Training Flight (operační výcviková letka)
OTU - Iperational Training Unit (operační výcviková jednotka)
Overlord - krycí název pro spojeneckou invazní operaci v Normandii (červen 1944).
(P)AFU - (Pilots) Advanced Flying Unit (pilotní pokračovaní letecká jednotka).
PD - Personal Depot (shromažďovací středisko).
PIC - .
Pilot B - Pilot-Bomber (bombardovací pilot)
Pilot F - Pilot-Fighter (stíhací pilot)
RAF - Royal Air Force (britské Královské letectvo)
RAF VR - Royal Air Force Volunteer Reserve (Dobrovolnická záloha Královského letectvo).
Ramrod - obdobná akce jako Circus, ale prioritní bylo zničení cíle leteckým bombardováním.
RCAF - Royal Canadian Air Force (Královské kanadské letectvo)
RO - Radar Operator (radarový operátor).
Rodeo - ofenzivní akce stíhačů nad nepřátelským územím s cílem vylákat nepřátelské letectvo a svést s ním boj.
Section - sekce, roj.
Sector - sektor. Územní úsek stíhací letecké skupiny v Anglii.
SE - Servicing Echelon (jednotka pro údržbu a obsluhu). Vznikla reorganizací technického pozemního personálu peruti z původní "Repair And Ispection Section".
Sch. - Schlacht (bitevní) nebo Schwere (těžká). Bojové určení některých bojových jednotek Luftwaffe
SFTS - Service Flying Training School (Letecká výcviková škola pro pokročilé).
Silver A - paraskupina ve složení npor. jezd. Alfréd Bartoš, rtm. Josef Valčik a svob. Jiří Potůček, která byla vysazena ve stejný den (29. prosince 1941 v 02.37 h) jako skupina Antropoid na území Protektorátu Čechy a Morava. Skupina plnila spojovací a zpravodajské úkoly.
Silver B - paraskupina ve složení rt. Jan Zemek a čet. Vladimír Škácha, která byla vysazena ve stejný den (29. prosince 1941 v 02.56 h) jako skupina Antropoid na území Protektorátu Čechy a Morava. Skupina plnila spojovací a zpravodajské úkoly.
Squadron - peruť RAF
S of AS - School of Air Support (škola letecké podpory).
S of TT - School of Technical Training (škola technického výcviku).
SNP - Slovenské národní povstání.
Stab - štáb
Stalag Luft - Stammlager der Luftwaffe (kmenový zajatecký tábor německého letectva). Na rozdíl od Oflagu, určeného pro důstojníky, byly Stalagy určeny pro poddůstojníky a mužstvo. V případě leteckých zajateckých táborů však šlo o tábor určený jak pro důstojníky, tak i pro poddůstojníky.
Stormo - pluk italského letectva
TAF - Tactical Air Force (taktické letectvo)
The 1939-1945 Star - (Hvězda kampaně v letech 1939-1945). Britské kampaňové vyznamenání udělované za operační činnost od 3.9.1939 do 2.9.1945. K této hvězdě příslušeli nasledující spony: Battle of Britain Claps, The 1939-1943 Claps a Javorový list.
Turbinlite - taktika vzdušného boje, kdy dvoumotorový Havoc/Boston svým palubním radiolokátorem vyhledal a silným světlometem ozářil letícího nepřítele, aby na něj mohly zaútočit doprovodné letouny.
USAAF - United States Army Air Force (americké armádní letectvo).
VLU - Vojenské letecké učiliště.
War Medal - (Válečná medaile). Britské kampaňové vyznamenání udělované příslušníkům ozbrojených sil, kteří ve válečných akcích odsloužily alespoň jeden měsíc v období od 3.9.1939 do 2.9.1945.
Wing - křídlo
yard - 0,915 m.
ZG - Zerstörergeschwader (ničitelská, v tomto smyslu spíše denní těžká stíhací eskadra)
ZOAN - Zone d'Operations Aériennes Nord (Letecká operační oblast - Sever).Up

Copyright © Eva & Jan Šafaříkovi